લસુન્દ્રાના 500 વર્ષ જૂના ગરમ પાણીના કુંડના પાણીથી ન્હાવા માટે ડોકટરો દર્દીને સલાહ આપતા હતા!

1950-60ના દાયકામાં કેટલાક લોકો લસુંદ્રાના કુંડનું આ પાણી અશેકું થાય પછી પીતા પણ ખરા અને કેટલાક લોકો ચણા બફાય ત્યાં સુધી પલાળી રાખી તે દવા

EnglishGujaratiSpanish
error: Content is protected !!