1874માં ગુજરાતમાં પ્રથમ તબીબી સેવાઓનો પ્રારંભ એક મિશનરી મહિલાએ કરાવેલો. મિશનરીઓએ આધુનિક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનું પારણું ચરોતરમાં બાંધ્યું હતું. તમને ખબર છે, ચરોતરમાં પહેલું ‘દવાખાનું’ ક્યાં અને કોણે ખોલ્યું હતું?

એ વખતે ટીબીના રોગે ભરડો લીધો હતો. મહેસૂલ અને આવક વધારવાની બ્રિટિશ નીતિ અને યુરોપમાં તમાકુની માંગને પહોંચી વળવાની જવાબદારીના મિશ્રણે અંગ્રેજ સરકારે ‘રોકડિયા પાક’

EnglishGujaratiSpanish
error: Content is protected !!